કારોબારી સમિતિ વર્ષ : ૨૦૧૮-૨૦૧૯

ક્રમ હોદ્દો નામ મોબાઇલ ઇમેઇલ

૧. પ્રમુખ શ્રી પ્રહર અંજારિયા ૯૫૭૪૦૦૭૭૭૧ praharanjaria@gmail.com
૨. ઉપપ્રમુખ શ્રી જયંત બુચ
૯૪૨૭૪૦૦૭૮૦
jayantbuch@yahoo.in
૩. મંત્રી શ્રી દિગંત ઓઝા ૯૩૭૭૮૯૮૭૦૭ digoza@gmail.com
૪. સહમંત્રી શ્રી પ્રેરક વસાવડા ૯૮૨૪૫૪૩૧૭૦ premvasavada@gmail.com
૫. સહમંત્રી શ્રી તથાગત મહેતા ૭૬૦૦૪૩૯૬૫૦ mehtatathagat@yahoo.in
૬. ખજાનચી

શ્રી તુષિત ધૃ

૯૮૭૯૩૯૯૩૨૦

nisdha@gmail.com

૭. કારોબારી સભ્ય શ્રી કશ્યપ મહેતા ૯૬૨૪૦૪૧૨૫૮ kashyapmehta.meta@gmail.com
૮. કારોબારી સભ્ય શ્રી મુકેશ વૈદ્ય
૯૪૨૮૨૧૯૪૬૦
---
૯. કારોબારી સભ્ય

શ્રી દર્પણ બુચ 

૯૮૨૫૨૬૭૦૬૧
darpanbuch@hotmail.com
૧૦. કારોબારી સભ્ય શ્રી તરંગ હાથી
૯૪૨૬૬૨૨૩૫૫
taranghathi@gmail.com
૧૧. કારોબારી સભ્ય શ્રી કેદાર ધોળકિયા ૯૮૭૯૩૬૮૭૯૭ kedar_dholakiya@yahoo.co.in
૧૨. કારોબારી સભ્ય શ્રી અભય સ્વાદિયા
૯૪૨૮૯૧૦૫૦૦
abhayswadia@yahoo.co.in
૧૩. કારોબારી સભ્ય

શ્રી નિશિથ મહેતા

૯૮૨૪૨૩૦૮૯૦

npm_kptl@yahoo.com
૧૪. કારોબારી સભ્ય શ્રીમતી કલ્યાણીબહેન વૈશ્નવ ૯૯૨૪૨૦૯૪૧૯ knvaishnav67@gmail.com
૧૫. કારોબારી સભ્ય શ્રી કેયુર વ્હોરા
૯૮૨૫૦૦૫૬૩૪
keyurvohra@gmail.com
૧૬. કારોબારી સભ્ય શ્રી ધ્યેય વસાવડા ૭૮૦૨૮૧૬૧૨૧ dhyeyvasavada@gmail.com
૧૭. કોપ્ટ સભ્ય

શ્રી ગૂંજન બુચ

૯૪૨૭૦૫૧૭૨૪

gunjan.buch@gmail.com
૧૮. કોપ્ટ સભ્ય

શ્રીમતી જિજ્ઞા બુચ

૯૯૭૯૨૫૭૧૬૦

---
૧૯. કોપ્ટ સભ્ય

કુ. મેધાવી ઓઝા

૯૯૨૫૮૮૪૭૩૪

medhavioza97@gmail.com

૨૦. કોપ્ટ સભ્ય

શ્રીમતી ધ્વનિ વોરા

૯૬૬૨૭૬૮૮૭૭

dhwanivasavada@gmail.com